این مطلب حامد قدوسی رو درباره رأی دور اول به کروبی و دور دوم به موسوی بخونید.