امروز تولد بنفشه  عزیزه. خاله بنفشه جون تولدت مبارکهورابقول محمد علی: تبلد تبلد تبلد مبالک.

یک مناسبت دیگه هم داره امروز اگه گفتید! چی؟ نمیدونید؟

خب ٨ سال پیش در چنین روزی من  و آقای حمیدرضا  عقد کردیم. خجالت روز مهمی محسوب میشه نه؟ خب فکر کنم محسوب بشه. به همین مناسبت دیشب نیم کیلو شیرینی تر از قنادی لادن خریدیم و جای شما خالی با چایی خوردیم. سه نفری (من و حمیدرضا و مامان حمیدرضا. محمد علی تحویل نگرفت)

تا لباس مهمونی بپوشم بخوایم جایی بریم محمدعلی میگه مامان عروسی شدی؟