یکی از دوستهام پیشنهاد داده بود که به بچه غیر مستقیم دستور بده. مثلاً به عروسکش بگو که از محمدعلی یاد بگیره. خودش این کار رو کرده بود و حسابی جواب داده بود. شب موقع خواب من هم گفتم امتحان کنم. محمدعلی تو تختش بود ولی نمیخوابید و مدام دستور میداد. من هم کمی عصبانی گفتم خرس قهوه‌ای بگیر بخواب دیگه دارم عصبانی میشم‌ها. از محمدعلی یاد بگیر. ببین چه پسر خوبیه خوابیده. آقا بلند شد و تو تخت وایساد و گفت من نخوابیدم، بیدارم.خنده بچه پررو شده برای خودش اساسی.نیشخند