به سلامتی این برادر ما هم داره داماد میشه اگه خدا بخواد. احتمال داره عید غدیر عقد کنند. بدین وسیله کلیه دوستان و آشنایانی که اینجا رو میخونند در جریان قرار بگیرند بعدا نیاین بگین چه بیخبر!! کاری که از دست شما برمیاد اینه که دعا کنید تا همه چیز ختم بخیر بشه. خلاصه که من دارم خواهر شوهر بزرگه میشم.شیطان دیگه تنها سمتی که مونده و نگرفتم هنوز عمه‌اس.

روز پنجشنبه که از صبح تا شب رفتیم بازار و مهران و ... و هیچی هم نخریدیم.

البته تا یادم نرفته باید در این بین از آقای حمیدرضا نورعلیزاده همسر گرانقدرم کمال تشکر را بکنم که رکورد محمد علی داریشون رو شکوندند و از صبح تا شب پسره رو نگهداری کردند.تشویق

احتمالا این پسر من خیلی حواسش جمعه که متوجه شده وقتی من پیششم استراحتی در کار نیست. به من میگه مامانی خسته شدی برو سر کار بخواب.