میگم محمدعلی دستم خیلی درد میکنه مامانی نمیتونم بغلت کنم.

میگه حالا امتحان کن!!خنده