بعضی وقت‌ها آدم دلش میلزره، بعضی وقتها دلش ترک برمیداره و بعضی وقتها دلش میشکنه. وقتی شکست دیگه به این راحتی نمیشه چسبوندش. وقتی هم بچسبونی دیگه هیچ‌وقت مثل اولش نمیشه.