دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند، رویاهایش را آسمان پر ستاره ندیده

میگیرد .

و هر دانه برفی به اشکی نریخته میماند .