این تصاویر اولین آزمون پسرکه: (اومده میگه بهاره جون ازم تست گرفت)Reading a Book

البته کاملاً واضح و مبرهن است که مان و بابا با دیدن نتایج کلی خوشخوشانشون شد.

اینقدر دلم میخواست بپرسم وضعیتش تو کلاس چطوره یعنی بقیه چجوریان که نگو. ولی کلی با خودم مبارزه کردم که فقط این برگه چون مال محمدعلی هست ارزشمنده و اینجوری میفتم تو وادی مقایسه بچه و ایجاد استرس و ... .

 شنبه حالم خوب نبود نیومدم شرکت، یکشنبه صبح همکارام میگن ما نگران شدیم چرا نیومده بودید؟ میگ حالم خوب نبود. جواب میدن خدا را شکر، ما فکر کردیم محمدعلی مریضه. به این میگن اوج محبوبیت.