اگه فکر میکنید وقتی به آقای حمیدرضا خان میگید که من محمد علی رو عوض کردم، شیرش رو دادم، شیشه شیرهاش رو شستم و توی ساکش گذاشتم، ساکش رو مرتب کردم، فقط وقتی بردیش خونه مامان اینها از حتما پمپرزش رو هم از صندوق عقب ماشین بهشون بده، عصر که میپرسید پمپرز رو دادی با جواب مثبت مواجه میشید کاملا در اشتباهید، پاسخ درست ا یادم رفته!!اوه

اگر هم دیدید یک خانومی داره تو هوا بال بال میزنه و از خوشی سوت میکشه مطمئن باشید اون منم بعد از اینکه محمد علی یک پسر داریم شاه نداره رو کامل برام خونده.بغل