• مدیر عزیز ما در جلسه بررسی پیش‌بینی نقدینگی شرکت فرمودند برای عملیات ساختمانی نیروگاه .... داریم با شرکت ... مذاکره می‌کنیم که قرارداد Lum Sum ببندیم. دیگه نه تعدیل میدیم، نه ماچ میدیم، نه claim میدیم.
  • مدیر عزیز ما در رابطه با پول‌های دریافت نشده از کارفرما فرمودند هرچند با آقای ... رفیقم ولی باید باهاشون جدی صحبت کنیم . مسأله جان و ناموس نیست که بشه ازش گذشت مسأله پوله.