انگشت شصت و سبابه‌اش رو بهم چسبونده و میگه مامان بهم یاد میئی چطوری با دستم سق بزنم. بچه‌ام میخواست وشگن زدن یاد بگیره.