محمدعلی: مامان برام قصه بگو.

من: قصه چی بگم؟

محمدعلی:قصه بتمن و اسپایدرمن و سوپرمن و مرداتمی و زورو

من: مامانی من قصه اینها رو بلد نیستم.

محمدعلی: چرا. دیروز برام قصه بتمن و اسپایدرمن و فلان و اینها رو گفتی.

من:تعجب