اگر دیشب محمدعلی منو مجبور نکرده بود تو اتاقش بخوابم،

اگر وقتی برگشتم سرجام بخوابم حمیدرضا با به حالت برعکس (عوض شدن جای سر و پا) جای من نخوابیده بود،

اونوقت من مجبور نمیشدم با چرخش ١٨٠ درجه اونور تخت بخوابم و موقع بیدارشدن برای نماز صبح بدوم و بجای در برم تو دیوار و الآن دماغم این همه درد بکنه.