صبح که محمدعلی رو بردم مهد شنیدم که یکی رو به جرم بدحجابی گرفتند. یک خانم ارمنی باردار. بهش حق میدم که هر احساسی که نسبت به روز مادر و زن و اسلام داشته باشه و در عین حال خودم بعنوان یک زن مسلمان باحجاب بشدت اعصابم خرده. ازش خجالت میکشم و البته بسیار بیشتر از بانوی زنان دو عالم. ما رو ببخش بانو. کاش میدونستم چطور میشه جزء دوستان احمق نبود.