این هم عکس بِن١٠ که در راستای افزایش اطلاعات خوانندگان گرامی گذاشته شد.

برای برگزاری جلسه پنجم کلوپ مادران لطفاً نظرتون رو درمورد برگزاری کلاس ٣ سال به بالاها در روز پنجشنبه ساعت ۴ تا ٧ در پارک بهشت مادران بفرمایید. کلاس زیر ٣ سال طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.

یک نیروی عجیبی من رو داره به طرف کار برای مادر و کودک میکشه. من هم خودم رو سپردم بهش. فعلاً در راستای این موضوع کارم رو در شرکت عوض کردم و مسؤولیتم رو کم کردم. اینطوری بیشتر میتونم تو این زمینه کار کنم.