رفته توی اتاقش و صداش نمیاد. حمیدرضا صداش میکنه میگه بابایی چیکار میکنی؟

محمدعلی: دارم لباسهامو کوتاه میکنم.

رفتم توی اتاق میبینم لباسهاشو داره از جالباسی جدا میکنه میریزه کف کمد.خنده