١- چجوری میشه که یک روز صبح از وقتی چشمت رو باز میکنی احساس میکنی اصلا حوصله هیچ چیزی رو نداری؟

٢- چجوری میشه که درست همونروز که حوصله هیچ چیزی رو نداری بچت میشه غرغرو ترین بچه دنیا؟

٣- چجوری میشه که توی همون روز هزار تا کار مجبور میشی انجام بدی و هیچ کدوم هم رو روال انجام نمیشند.

۴- چجوری میشه که اون روز حمید رضا هم برخلاف بیشتر وقتها حواسش بهت نیست و دنبال کارهای خودشه.

۵- چجوری میشه که شنبه وقتی میای سر کار تمام حواست پیش محمدعلیه همراه با یک عالمه عذاب وجدان.