تا ٢ ساعت دیگه ما گوتنبرگ رو به مقصد شهر گیف در آلمان ترگ میگنیم و بعد از اون به هامبورگ میریم. امروز باغ گل گوتنبرگ رو دیدیم. مناظرش بسیار زیبا بود. و آنقدر آرام گه دلت میخواست ساعتها همونحا بمونی.

  • تنها بحه تو گوتنبرگ گه سروصدا داشت محمدعلی بود. ما از هیح بحه دیگه‌ای صدا نشنیدیم تو این حند روز. و این مساله شدیدن باعث افسرده شدن ما شده. و بدحوری نسبت به تمام ایرانیها عذاب وحدان گرفتیم. احتمالا سوئدیها حالا فگر میگنند این ایرانیها فقط ر ئ ی س حمهورشون نیست گه خله بلگه همشون یگ حیزیشون میشه.
  • سوئدیها دست شیرازیهای ما رو از تنبلی بستند اساسی. روزهای عادی مغازه‌ها همه ساعت ۶ عصر تعطیله و یگشنبه‌ها هم فقط از ١٢ تا ۴ باز هستند.
  • ظاهرا این سوئدیها یا هنوز نمیدونن گه شلوار زنونه وحود داره با اینگه اینقدر خسیسن گخ برای شلوارهاشون باحه نمیدوزن.

 

یگ نگته مهم: برای برنامه‌های گلوب به وبلاگ خودش سربزنید.