رفتم پیش مدیر عزیز راجع به کارانه‌ام صحبت کنم، حال محمدعلی رو می‌پرسه بعد میگه خانم پیره‌یار اسم دومی رو بذار امیرمحمد.تعجب