شرکت محترم ....

بدین وسیله گواهی میشود خانم آزاده پیره‌یار بعلت وجدان درد حاد نیاز به n روز مرخصی استعلاجی دارند.

 

امضاء: پزشک آرزوها