• بهش میگم بیا کتت رو تنت کنم ، بیرون سرده میگه خجالتم نده!!
  • با یک ذوقی اومده میگه مامان من و تو پت و مت هستیم مگه نه؟!!!