صفحه رو باز کردم چیزی بنویسم که از مهد محمدعلی زنگ زدند از صبح دو بار حالش بهم خورده و بیاید ببریدش. من هم از دکتر فتحی وقت گرفتم و مرخصی گرفتم برم دنبالش.

وقتی اولین روز ٣۴ سالگی رو با بچه مریض و دکتر شروع کنی خوب حال آدم گرفته  میشه دیگه.