میگه مامان دولا شو بعد میپره پشتم و میگه تند برو، میخوام برم پیش سفیدبرفی.

اونوقت میگن چرا مادرشوهرها چشم ندارن عروس رو ببینند.