کل دیروز رو من جمع‌آوری کردم، حمیدرضا تمیز کرد و محمدعلی بهم ریخت و کثیف کرد. همراه با یک نگاه از بالا به پایین به ما دوتا. امروز صبح فقط نتایج کارهای محمدعلی قابل مشاهده بود.

 

برنامه این هفته کلوپ مادران بازی و نقاشی با ژله هست. به همین دلیل دیشب رفتیم یکعالمه پودر ژله خریدیم. فکر کنم امشب به پسرک خیلی خوش بگذره. ژله درست کردن رو خیلی دوست داره.