جدی جدی این پسره یه چیزیش میشه. اومده میگه مامان ازدواج یعنی چی؟!!!