نگاه محبت‌آمیز و مهربانانه مدیر چیزی بود که یکسال تجربه‌اش نکرده بودم!!