صبح قول گرفته که براش از مپنا سی دی سوپرمن بگیرم. حالا میبینم که خانه فیلم فقط روزهای زوج کار میکنه. اینقدر عذاب وجدان دارم که روم نمیشه برم دنبالش. کاشکی یک "من من کله گنده" داشتم که جواب محمدعلی رو بده.