ماهی حداقل دوتا مجله آشپزی میخرم، کلی تو سایتهای آشپزی و شیرینی پزی میچرخم آخر کار یا ماکارانی با رشته‌های الیت میخوریم یا سبزی پلو با تن ماهی یا کتلت.