دیروز محمدعلی رو بردن کلاس زبان. آقا نرفته تو کلاس و گفته من خودم رفتم سوئد قبلاً و زبانم کامله. کلاس نیاز ندارم.نیشخند

مربیشون میگفت خانم بچه‌تون اعتماد بنفسش خیلی بالاست.