وقتی بچه داشته باشی تازه میفهمی پاره تن یعنی چی و آزار دیدن از آزار او یعنی چی.

سلام خدا بر تو ای پاره تن رسول خدا