محمدعلی: من نمیرم مهدکودک. دوست ندارم درس بخونم.

من: تو اتم که درس نمیخونید، همش بازی میکنید.

محمدعلی: پس حضور غیاب چیه؟ درس خوندنه دیگه!!

من:متفکر