یک آقاهه هست اینجا که روزی سه بار میاد تو سالن داد میزنه آب جوش. منظورش اینه که میخوام تو بویلر آب بریزم. اگر چای میخواهید الآن بریزید. نمیدونم چرا هر دفعه که میاد داد میزنه آب جوش قیافه من اینجورینیشخند میشه.