این هم عکسهای جدیدترین عضو خانواده.

فرشته کوچولوی ما

خانم خانمها در بغل مادربزرگش

اولین نگاه‌ها به دنیا

در آغوش برادر بزرگ