پدرش رفته بود دنبالش و با هم اومده بودند دنبال من. همین که سوار شدم میگه سلام مامان. امروز چی کارها کردی؟ (سوالی که هرروز من ازش میپرسم)