• داریم میریم بیرون بهم میگه وقتی دارم از ماشین پیاده میشم باید بهم بگی روز خوبی داشته باشی!
  • مجری رادیو اعلام میکنه کارشناس امروز دکتر محمدعلی ... هستند. میگه مامان داره من رو میگه. بهش میگم نه مامان, گفت دکتر محمدعلی. میگه من احساس کردم گفت مِستِر محمدعلی.
  • سی دی عموزنجیرباف روزبه رو تو ماشین گذاشته. بعد میگه این شعرش مال خدا هست ها. از همون امام حسین ها.
  • با عصبانیت میگه پس دوچرخه چی شد. باید برام بخرید. میگم اینطوری نباید حرف بزنی. میگه لطفا باید برام دوچرخه بخرید.

دوستهای گلم برنامه خونه ما برگزار نشد. انشالله بعد از ماه رمضان در خدمتتون هستیم. زودتر هم اعلام میکنم که بتونید برنامه ریزی کنید.