وسط عزاداری اومده تو تاریکی من رو پیدا کرده بعد داد میزنه مامان گریه نکن اینها همش قلابیه!

بعد هم ادای مداح رو درمیاره و غش غش میخنده. (فکر کنم دیگه هیچکس گریه نکرد)