• بعنوان تکلیف هفته باید یک نقاشی میکشید. طبق معمول همیشه با ماژیک مشکی یک عنکبوت روی تار عنکبوت کشید و 1 دقیقه‌ای گفت تموم شد. این نقاشی رو با چشم بسته هم میکشه. بهش میگم بزارش تو کاور نایلونیش.اول غرغر کرد و بعد سعی کرد که بزاره ولی نتونست. کمکش کردم و سر کاور رو باز کردم تا بزاره. نصفش رفته بود داخل. بهش میگم این کاغذ رو هل بده بره تو پوشه میگه همه کارها رو به من میگی‌ها.تعجب
  • کلی باهاش سر و کله زدیم که شما 6 سالت نیست و 5 ساله هستی. تازه وارد 6 شدی. حالا به خاله‌اش میگه این سی‌دی‌ها "مثبت وارد شیشه".