محمدعلی و محمدطه (دو پسرخاله) مشغول صحبت:

محمدعلی: طه مامان تو نمیاد باهامون پارک. فقط مامان من میاد.

طه: نخیر مامان من هم میاد.

محمدعلی: نه نمیاد.

طه: مامان هانیه شما هم با ما میاید پارک.

هانیه: بله پسرم. من هم میام.

طه: دیدی محمدعلی، گفت میاد.

محمدعلی: طه ممکنه نظر مامانت عوض بشه!!!!!!!!