سال 90 هم دیگه داره به پایان میرسه و سالی دیگه شروع میشه. امیدوارم که سال 91 برای همگی سالی جدید همراه با کارهای جدید، خلق و خوهای جدید، فکرهای جدید و ... باشه. امیدوارم همراه با طبیعت ما هم نو و پاکسازی شویم و این پاک شدن را جشن بگیریم. امیدوارم که سال 91، ناهنجاریهای بسیار بسیار کمتری نسبت به سال 90 داشته باشیم و قدمهایی به ذات مقدسمان و اصل انسان بودنمان با تمام خصوصیاتش برداریم. امیدوارم در سال 91 هر روزمان بهتر از روز قبل باشد. همانطور که زمین روی مدار جدیدی به دور خوشید میگردد ما هم زندگی جدیدی را در سال نو شروع کنیم.

دو روز خیلی تلگرافی سفری به مشهد داشتیم یاد تمام دوستان وبلاگی بودم. یاد تمام دوستانی که باردارند مثل ملودی، ارکیده و افسانه عزیز، کسانی که گرفتاری دارن مثل عسل، نازنین و صحرای عزیز و تمام دوستان دیگرم که اونجا اسم آوردم و اینجا دیگه خیلی طولانی میشه.

سالی پر از آرامش، امنیت، بندگی، سلامتی و تندرستی، موفقیت و رسیدن به خواسته ها برایتان آرزومندم

جهد را بسیار کن، عمر اندکی ست

کار را نیکو گزین،  فرصت یکی ست

کاردانان چون رفو آموختند

پاره های وقت برهم دوختند