از صدای زنگ موبایل معلوم بود که با خط "ب مثل بازی"* تماس گرفتند. آقایی خیلی سریع سلام کرد و گفت که برای پسر 4 ساله اش چه برنامه هایی داریم. گفتم که هنوز برنامه های پاییز قطعی نشده ولی کلا برنامه های ما بازی مادر و کودک هست روزهای پنجشنبه. پرسید حتما باید مادر هم باشد؟ جا خوردم. یک لحظه هنگ کردم. جواب دادم که اگر بچه مشکلی نداشته باشه میتونه تنها شرکت کنه. هنوز بغضش برام مونده. فکر میکنم گاهیی بعضی واژه های معمولی برای بعضیها میتونن چقدر بی رحمانه باشند. "بازی مادر و کودک"

*: شماره ب مثل بازی 09199035206