پدر: محمدعلی شما ریاضیت خوبه اگر میشه برو سر کلاس دومی ها.سوال

محمدعلی: نه نمیشه. اونجا میگن حساب کنید 3/1+1 چند میشه من بلد نیستم.

پدر: شما بلد نیستی؟

محمدعلی: چرا میشه دو تقسیم بر 3 که دیگه بلد نیستم.

پدر: فکر کن 2 تا سیب داری میخواهی بین من و خودت و مامان تقسیم کنی چی میشه؟

محمدعلی: یکی رو میدم به شما. یکی دیگه رو هم من و مامان نصف میکنیم.

پدر: اگر بخواهیم به همه مساوی برسه چی؟

محمدعلی: نصف سیب شما رو میندازم دور بعد به همه نصفی میرسه.