این عکسهای پست قبلیه که بعضیها نمیتونستند ببینند، اگر مشکل حل شد عکسهای جدید هم میگذارم.