یک روزهایی احساس میکنم یک جای زندگیم میلنگه. انگار که یک چرخش پنچر شده. اینجور موقع ها اگر ادامه بدی جز خستگی و استهلاک هیچ چیز عایدت نمیشه. باید ایستاد. باید زاپاس رو درآورد و ازش استفاده کرد تا پنچری گرفته بشه. این روزها نباید ادامه داد