این یکی از بامزه‌ترین عکسها از دید مادر مورد سوژه میباشد.

لازم به یادآوری است سوژه در این عکس، ١٠ ماه و نیمه بودند.