تقریبا هر وقت با محمدعلی سوار آسانسور خونه میشیم طبقات را میشموریم حالا یا از طبقه ٣ میرسیم به همکف یا از همکف به طبقه ٣. در نتیجه ترتیب اعداد را یاد گرفته. دیشب سوار ماشین شدیم گیر داد به صفحه دور موتور.

محمدعلی: اینجا ٢ داره. ٣ داره.

من: آفرین عسلم مامان ١ هم داره.

محمد علی: ١ داره. همکف هم داره.

من و بابایی:قهقهه