توی کتاب همه کودکان تیزهوشند اگر نوشته بود برای بچه قصه بگید که شخصیت قصه خودش باشه. خب من هم چند شبی هست که برای محمدعلی قبل از خواب بجای شعر قصه میگم که یک پسری بود اسمش محمدعلی بود .... خیلی هم دوست داره و مشتری شده حسابی. دیشب شروع کردم به قصه گفتن میگه قصه روژیا رو بگو.قلب